การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง – SM 400

วิธีการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  • ตั้งรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในระดับตรงบนพื้นที่ราบ
  • ติดเครื่องยนต์ให้รอบเครื่องยนต์เดินเบาประมาณ 2-3 นาที
  • ดับเครื่องยนต์ จากนั้นปล่อยไว้ประมาณ 1 นาที  เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับมาที่อ่างน้ำมันเครื่อง
  • ถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง ① ออก
  • สังเกตจากก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ้าพบว่าน้ำมันเครื่องอยู่ต่ำกว่าระดับขีดที่ ③ ให้เติมน้ำมันเครื่องใหม่ เพิ่มเติมให้อยู่ในระดับขีดที่ ②
  • ประกอบฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง ① กลับให้แน่น

น้ำมันเครื่อง  10W-40 , 100% SYNTHETIC

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องก่อนการเดินทาง หากระดับน้ำมันเครื่องมีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ เกิดการชำรุดเสียหายได้

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”