การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง – CT 400 SE (API)

วิธีการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
  • ตั้งตัวรถให้อยู่ในระดับตรง
  • ติดเครื่องยนต์ให้รอบเครื่องยนต์เดินเบาประมาณ 2-3 นาที
  • ดับเครื่องยนต์ ปล่อยไว้ประมาณ 1 นาที  เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับลงมาที่อ่างน้ำมันเครื่อง
  • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง โดยถอดฝาปิดก้านวัดระดับน้ำมัน 3 ออก
  • ถ้าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าขีดล่าง 2 ให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องใหม่ ให้ได้ระดับ 1 ตามที่มาตรฐานกำหนด
  • ประกอบฝาปิดก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง 3 กลับให้แน่น
 
10W-40 , 100%  SYNTHETIC

                    ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องทุกวัน ก่อนนำรถไปใช้งานถ้าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ เกิดการชำรุดเสียหายได้

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”