การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง – SM 170i

การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง
  • คลายนัตล็อค ① ออก
  • ขันนัตปรับตั้ง ② ให้ได้ระยะฟรีตามค่ามาตรฐาน
  • ขันนัตล็อค ① กลับเข้าจนแน่น
 
ค่ามาตรฐานระยะฟรี    A    =  2 – 6 มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”