การปรับระยะฟรีสายคันเร่ง – CT 400 SE (API)

ตรวจสอบปลอกคันเร่งที่แฮนด์ด้านขวา ถ้าระยะฟรีมากเกินไป สามารถปรับตั้งได้ตามขั้นตอน ดังนี้

A   ค่ามาตรฐานระยะฟรี 2 – 6  มม.

วิธีการปรับระยะฟรีสายคันเร่ง
  • คลายนัตล็อค  1
  • หมุนปรับตัวปรับตั้ง 2 เข้า หรือออกจนได้ค่ามาตรฐาน
  • ขันนัตล็อค ให้แน่น
 
ข้อควรระวัง

ก่อนการปรับระยะฟรีของสายคันเร่งต้องปรับรอบเครื่องยนต์เดินเบาให้ได้ตามค่ามาตรฐานก่อน

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”