ปัญหาระบบรอบเดินเบา(เครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูงเมื่อผ่อนคันเร่ง)

รถรุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFA / MAKINA250 DUAL TRACK
จุดสังเกตพิจารณา

เมื่อผ่อนคันเร่งสุด ขณะจอดรถ เครื่องยนต์มีความเร็วรอบที่สูงเกินไป

1    คือ สกรูสกรูปรับตั้งรอบเดินเบา

  1. ทำการติดเครื่องยนต์ ให้เครื่องยนต์ทำงานประมาณ 5 นาที(เพื่อให้เครื่องยนต์อยู่ในอุณหภูมิทำงาน) ถ้ารถจักรยานยนต์ จอดอยู่เป็นเวลานาน หรือเครื่องยนต์เย็น
  2. ทำการปรับตั้งที่สกรูปรับตั้งรอบเดินเบา

                                – ขันตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ความเร็วรอบเครื่องยนต์จะต่ำลง

  1. ทำการตรวจสอบดูว่าเครื่องยนต์มีความเร็วรอบที่สูงเกินไปหรือไม่เมื่อผ่อนคันเร่งสุด
  2. ทำการปรับตั้งที่สกรูปรับตั้งรอบเดินเบา ที่เครื่องยนต์มีความเร็วรอบเดินเบา และมีความเสถียรของความเร็วรอบเครื่องยนต์ และไม่ดับ
  3. ตรวจเช็คค่าความเร็วรอบว่าอยู่ในค่ามาตรฐานรอบเครื่องยนต์เดินเบา = 1,400 ±100 รอบ/นาที หรือไม่อย่างไร ถ้าไม่อยู่ในค่ามาตรฐาน ก็จะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหาในวิธีการอื่นต่อไป
 
อะไหล่ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

– ไม่มี

 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้

– ไขควงปากแบนเล็ก

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”