สวิตช์แฮนด์ – CENTAUR 250 MAX II

สวิทช์แฮนด์ข้างขวา

สวิทช์สตาร์ทมือ   กดสวิทช์เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน

2  สวิทช์เปิดไฟผ่าหมาก  /Ο เลื่อนสวิทช์ไปที่     เพื่อเปิดไฟผ่าหมากเลื่อนสวิทช์ไปที่ Ο เพื่อปิดไฟผ่าหมาก

3  สวิทช์ดับเครื่องยนต์ถ้าต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เลื่อนสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง   ถ้าต้องการดับเครื่องยนต์ให้เลื่อนสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง

สวิทช์แฮนด์ข้างซ้าย

สวิทช์แตร เมื่อต้องการใช้สัญญาณแตรให้กดที่สวิทช์แตร

2  สวิทช์ไฟเลี้ยว แบบ PUSH  CANCEL เมื่อต้องการให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาดันสวิทช์ไปที่ สัญญาณไฟเลี้ยวด้านขวาจะติด เมื่อต้องการให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายดันสวิทช์ไปที่ สัญญาณไฟเลี้ยวด้านซ้ายจะติด เมื่อต้องการปิดสัญญาณไฟเลี้ยวให้กดที่สวิทช์ไฟเลี้ยว

สวิทช์ไฟสูง / ต่ำ เลื่อนสวิทช์ไฟให้อยู่ สำหรับเปิดไฟสูง เลื่อนสวิทช์ไฟให้อยู่ที่ สำหรับเปิดไฟต่ำ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”