หัวเทียน – SM 170i Plus

หัวเทียนมาตรฐาน
CPR6E
หัวเทียนมาตรฐาน (NGK)
CPR6EA9

 

① ฉนวนป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

② ระยะในการปรับตั้งของเขี้ยวหัวเทียน

 

หมายเหตุ  ค่ามาตรฐานระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน  0.6 – 0.7  มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”